Skolens værdier

Musikefterskolen er en grundtvigsk efterskole med musikken som omdrejningspunkt. Den rytmiske musik udgør sammen med den boglige undervisning og det sociale samvær grundstammen i skolens undervisningstilbud.

Skolen vil med det grundtvigske livs- og menneskesyn som grundlag drive skole og folkeoplysning for unge mellem 14 og 18 år, inden for de rammer lovgivning og bekendtgørelser på området foreskriver.

Det betyder, at:

  • Åndsfrihed, ligeværd og åbenhed er udgangspunktet for al samvær og undervisning.
  • Skolen skal udruste og motivere eleverne til at blive aktive deltagere i deres eget liv og det samfund, der omgiver os, – eleverne skal via skoleopholdet bibringes livsmod og livslyst.
  • Begejstring, undren, nysgerrighed, samt seriøsitet og faglighed søges fremmet gennem skabelse af læringsrum, hvor oplevelser og undervisning spiller sammen i levende vekselvirkning.
  • Udformningen af skolens pædagogiske praksis og undervisningstilbud skal sigte mod at udfordre og afdække samspillet og forholdet mellem individualitet og fællesskab.
  • Den rytmiske musik samt sang og bevægelse står centralt i skolens undervisningstilbud og hverdag. Musik, sang og bevægelse bruges således som middel og formidlingssprog til fremme af livsglæde, kreativitet, fællesskab og engagement.
DSCF1259

Musikefterskolen er et levende og forpligtende fællesskab

“Mennesket er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd” – sagde Grundtvig. På Musikefterskolen i Humble bliver elevernes hele menneskelige modning og udvikling tilgodeset i såvel skema og læseplaner som skolehverdagens indhold og struktur. For os er det vigtigt at fremelske og styrke elevernes evne til at undres, forundres og glædes over livet og den verden, der omgiver os.

Musik, sang, dans og teater er de fælles sprog, der skal begejstre og være omdrejningspunktet i et levende og forpligtende fællesskab. Den kreative aktivitet og skaberglæde, der er tæt forbundet med musisk udfoldelse, søges udviklet og udnyttet i skolehverdagen, således at elevernes innovative og kreative kompetencer styrkes og udvikles.

Det er skolens mål at styrke elevernes personlige identitet samt give dem oplevelsen og fornemmelsen af at høre til i et fællesskab, hvor personlige refleksioner og overvejelser i jagten på egen identitet stimuleres og udfordres. Et levende samspil mellem individualitet og fællesskab skal medvirke til at give eleverne et klart billede af, hvem de er og et ståsted, hvorfra de kan udforske og møde verden.

Det søges at udnytte efterskoleformens muligheder til at fremme medleven og aktiv deltagelse hos den enkelte elev, for herved at anskueliggøre at medleven og deltagelse betyder medindflydelse og ansvar. Gennem en hverdag hvor begreber som fællesskab, tolerance, medleven, medbestemmelse og ansvarlighed hele tiden bringes i spil, dannes eleverne til aktiv stillingtagen og deltagelse i tilværelsen.

Pædagogik baseret på ligeværdighed og respekt

Musikefterskolens pædagogiske praksis tager afsæt i skolens værdigrundlag og Grundtvigs ord: “Mennesket er ingen abekat skabt til bestandig at efterligne andre”.

Musikefterskolens pædagogiske praksis bygger på den anskuelse, at ethvert menneske er noget unikt og specielt og har krav på at blive mødt som sådan med respekt og frisind. Vi ønsker at møde eleverne med tillid og som ligeværdige samarbejdspartnere og deltagere i det projekt, et efterskoleophold er, og vi ønsker at ansvarliggøre og involvere eleverne i forhold til undervisningen, samværet og hverdagen.

Ligeværdighed betyder ikke at lærer og elev er “lige” men at al samvær sker med respekt for hver enkeltes integritet og værdighed. Enhver konfliktløsning beror på samtalen. Ved at lytte, reflektere og tale kommer respekten for hinandens synspunkter til udtryk, og det bliver muligt at nå til holdbare løsninger. Skolen vil altid kræve elevens medvirken i løsningen af problemer og konflikter, og vi møder eleverne i tillid til, at de er ansvarlige og positive “medspillere” i en sådan proces.

Samtalen og konfliktløsningen har det udgangspunkt, at alle er forskellige. Løsningerne er således aldrig givet på forhånd og kan ende forskelligt i ellers sammenlignelige konflikter. Vi forbeholder os retten til at behandle eleverne forskelligt, da de netop er forskellige individer.

Inden en elev kan optages skal han eller hun aflægge skolen et besøg. Besøget og en personlig samtale med elev og forældre skal afdække elevens motivation og vilje til at ville indgå positivt i skolens hverdag. Såfremt det efter et sådan besøg vurderes, at eleven ikke vil kunne trives i skolens rammer eller honorere de krav, der stilles, anbefales det eleven ikke at søge optagelse.

Læs Musikefterskolens vedtægter